Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Prijzen 
Alle genoemde prijzen in de RWDH webshop zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen. 

Totstandkoming van de overeenkomst 
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 12.00 uur bij ons binnen zijn, worden zsm verzonden.

Levering 
Alle producten uit de RWDH webshop hebben wij normaal gesproken op voorraad. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan nemen wij telefonisch contact met u op.
Heeft u haast met uw bestelling en wilt u weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen? Bel ons dan even, dan weet u precies waar u aan toe bent! 

Nalevering 
Voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaardverzending. 
Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Retourneren
Retourzending is alleen mogelijk in overleg met RWDH. RWDH regelt namelijk een afhaalafspraak met de expediteur. Retourzendingen waarvoor géén afhaalafspraak is gemaakt, worden niet door ons geaccepteerd en verwerkt. RWDH neemt alleen ongeopende, ongebruikte producten, in de originele verpakking retour.
De verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de klant (uitgezonderd inpakfouten, zie voorwaarden hieronder).

Ruilen
Voor het ruilen van een artikel, adviseren wij u contact op te nemen met RWDH. 

Zodra wij het te ruilen artikel retour hebben ontvangen, zenden wij u hiervoor een tnota. Het te verrekenen bedrag storten wij binnen 10 dagen na datum creditnota op uw rekening. 

Inpakfouten 
Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging per email ([email protected]i) aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen ervoor dat u het ontbrekende product binnen 1-3 werkdagen toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.    

Betaling

Vooruitbetalen
Als u kiest voor vooruitbetaling ontvangt u van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die u nodig heeft om uw betaling te verrichten. Wij versturen uw bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. U krijgt hiervan per email bericht.

Online betalen U kunt in onze webshop online betalen met Ideal; u rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.  

Betalen vanuit het buitenland 
Dit kan uitsluitend middels vooruitbetaling. Bij vooruitbetaling ontvangt u van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die u nodig heeft om uw betaling te verrichten. Wij versturen uw bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Andere manieren van betalen voor klanten buiten Nederland zijn helaas (nog) niet mogelijk.

Bezorgen buiten Nederland 
Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel extra bezorgkosten.

Productinformatie 
In de RWDH webshop zullen wij de laatst beschikbare informatie over een product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft. 

Aansprakelijkheid 
RWDH aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering
overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht 
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email ([email protected]) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo of de bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht 
RWDH heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat RWDH gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RWDH kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.